Promocje

  • 3 miesiące obsługi księgowej* - GRATIS 

  • Odbiór terminowo przygotowanych dokumentów księgowych z każdego miejsca– GRATIS

Zobacz szczegóły promocji

Rozliczanie projektów UE 2014-2020

  • biznesplanu

  • wniosku o dofinansowanie

Z dotacji unijnych można sfinansować prawie każdą inwestycję (maszyny, urządzenia, oprogramowanie, budynki, ekologię, inne). Pomagamy wyszukać odpowiednie źródło finansowania dla naszego klienta. W tym celu klient musi nam dostarczyć informacji dotyczących planowanej inwestycji:

  • opis - kilka zdań na temat pomysłu

  • lokalizacji

  • planowane terminy początku i końca przedsięwzięcia

  • szacunkową wartość.

Po otrzymaniu powyższych informacji będziemy w stanie przygotować dla Państwa kompleksową ofertę.

Rozliczenie projektów unijnych

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie oraz podpisanie umowy na realizację projektu to jedynie połowa sukcesu na długiej drodze do zrealizowania inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Drugą połowę stanowi poprawne rozliczenie środków otrzymanych z Unii Europejskiej.

Już samo poprawne sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu z UE oraz niezbędnych załączników stanowi dla większości przedsiębiorców nie lada wyczyn. Przeczytanie dokumentacji konkursowej, oszacowanie wartości projektu i sprecyzowanie terminów jego realizacji, a wreszcie wypełnienie  o dofinansowanie kosztuje sporo  i… nerwów. A i tak urzędnicy znajdują w nadesłanej dokumentacji jakieś uchybienia formalne, które wymagają poprawy. Jednak kiedy wniosek spełni już wszystkie wymagania konkursowe, uzyska odpowiednią liczbę punktów i zostanie podpisanaumowa o dofinansowanie projektu ze środków UE, trzeba uzbroić się w kolejną porcję cierpliwości.

Rozliczanie pozyskanych na projekt środków  jest proste i przyjemne, jeżeli wszystkie etapy jego realizacji idą zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku, umowie oraz  rzeczowo-finansowym. Ale jak wszystko może przebiegać zgodnie z dokumentacją, jeżeli od złożenia wniosku do podpisania umowy mija najczęściej kilka, kilkanaście miesięcy, a inwestycja została zaplanowana jeszcze później, w tym czasie zmieniły się ceny, warunki, w których realizowany będzie projekt i przede wszystkim – sytuacja ? Choć rzeczywistość często odbiega od planu zawartego we wniosku, to każdą wydaną  trzeba prawidłowo .

Co to znaczy: rozliczyć projekt?

Najprościej ujmując, rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych, to proces sprawozdawczości i udokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych oraz proces realizacji wskaźników produktu i rezultatu w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku i umowie o dofinansowanie.

Rozliczanie projektu wiąże się z przedstawianiem wniosków o płatność (o tym w kolejnych częściach artykułu) wraz z wymaganymi załącznikami. Najważniejszymi są: umowy z dostawcami środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, różnorodnych , wystawione za nie  oraz potwierdzenia przelewów, które poświadczają za otrzymane produkty czy usługi. Jeśli w ramach projektu dofinansowane były  pracowników, to konieczne jest także dostarczenie listy płac oraz potwierdzenia przelewów obowiązkowych składek do ZUS-u czy US.

Podstawowymi elementami systemu rozliczania dotacji są przede wszystkim: zapisy umowy o dofinansowanie, kwalifikowalność wydatków (każdy program operacyjny ma  system zasad kwalifikowalności wydatków), wnioski o płatność, wnioski o , monitoring realizacji inwestycji,  i promocja projektu, archiwizacja dokumentacji projektowej. Równie ważne są odrębne konta analityczne w systemie finansowo-księgowym (dla projektu realizowanego przy współudziale  Unii Europejskiej konieczne jest prowadzenie odrębnej księgowości) i wyodrębnione do projektu konto  – najczęściej są to dwa konta: konto to obsługi płatności zaliczkowych oraz konto do płatności refundacyjnych.

Specjalizujemy się w rozliczaniu Aptek i Hurtowni Farmacełtycznych posiadamy programy do prowadzenia całej polityki magazynowej hurtowni farmacełtycznej